DISCLAIMER

DISCLAIMER

Laatst bijgewerkt: 12 november 2018

Lees de volgende bepalingen en voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze site gebruikt (de “voorwaarden”).

Wat staat er in deze voorwaarden?
Deze voorwaarden vertellen u de regels voor het gebruik van onze website www.eucareinsurance.com (de “website”) en geven u relevante informatie over de onderstaande gebieden:

Wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken?

www.eucareinsurance.com is een site beheerd door EUCARE Insurance PCC Limited (“wij”; “ons”; “onze”). Wij zijn geregistreerd in Malta onder kamer van koophandel nummer C88658 en hebben onze statutaire zetel in Elmo House, Alfred Craig Street, Ta’Xbiex, XBX 1111 Ta’Xbiex, Malta.

Neem contact met ons op via info@eucare.es.

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden

Door onze website te gebruiken, bevestigt u dat u deze voorwaarden accepteert en dat u ermee instemt om te voldoen aan en wettelijk bindend te zijn, wat onmiddellijk van kracht wordt bij uw eerste gebruik van de website.
We raden u daarom aan om de tijd te nemen om vertrouwd te raken met de inhoud van deze voorwaarden en dat u een exemplaar afdrukt voor toekomstig gebruik.
Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u onze website niet gebruiken.
Deze site is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en moet niet worden geïnterpreteerd als advies.

We kunnen wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden wijzigen. We zullen dan een kennisgeving van de wijzigingen online plaatsen. Telkens wanneer u de website wilt gebruiken, dient u deze voorwaarden te raadplegen om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn en dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen die door ons zijn aangebracht.

Deze voorwaarden zijn recentelijk bijgewerkt op 12 november 2018.

We kunnen wijzigingen aanbrengen aan onze website

We kunnen onze website van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen om veranderingen in onze dienstverlening, de behoeften van onze gebruikers of onze zakelijke prioriteiten weer te geven.

We kunnen onze website tijdelijk opschorten of intrekken

We kunnen niet garanderen dat onze website, of enige inhoud erop, altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken beschikbaar zal zijn. We kunnen de beschikbaarheid van het geheel of een deel van onze website opschorten of intrekken of beperken vanwege zakelijke of operationele redenen. We zullen proberen u op de hoogte te stellen van opschorting of intrekking, maar zijn niet verplicht dit te doen.
U bent ervoor verantwoordelijk dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze website op de hoogte zijn van deze voorwaarden en andere van toepassing zijnde algemene voorwaarden en dat zij deze volledig naleven.

Hoe u content van onze website kunt gebruiken

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en in het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. De inhoud wordt beschermd door copyrightwetten en andere intellectuele eigendomsrechten en verdragen overal ter wereld. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden.

U mag één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina (n) van onze website voor uw persoonlijk (niet-commercieel) gebruik. Bovendien kunt u de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op inhoud die op onze website is geplaatst.

U mag echter geen van de inhoud van de website kopiëren (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld), uitzenden, verzenden, tonen, uitvoeren of communiceren voor welk doel dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Bovendien mag u de papieren of digitale kopieën van alle content die u hebt afgedrukt of op welke manier dan ook hebt afgedrukt, niet wijzigen en mag u geen illustraties, foto’s, video- of audiosequenties of afbeeldingen afzonderlijk van eventuele begeleidende tekst gebruiken.

Onze status als de auteurs van content op onze website moeten altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de inhoud op onze website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder een licentie te verkrijgen om dit van ons of onze licentiegevers te doen.

Als u een deel van onze Site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze voorwaarden, wordt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk stopgezet en moet u, naar eigen keuze, kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.

Vertrouw niet op informatie op deze website

De inhoud van onze website is alleen bedoeld als algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u actie onderneemt of afziet op basis van de inhoud op onze website.
Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze website bij te werken, geven wij geen enkele garanties, expliciet noch impliciet, dat de inhoud van onze website juist, volledig of actueel is.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites waarnaar we linken

Waar onze website links naar andere sites en bronnen van derden bevat, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt. Dergelijke koppelingen mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gekoppelde websites of informatie die u van hen kunt verkrijgen.
We hebben geen controle over de inhoud van die websites of bronnen.

Geen garantie

U erkent dat de website niet is ontworpen of ontwikkeld om aan uw specifieke, individuele behoeften te voldoen. Daarom aanvaardt u,dat de website strikt ter beschikking wordt gesteld “AS IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR”, met alle fouten en zonder enige vorm van garantie.
Hierbij doen wij afstand van alle garanties en voorwaarden met betrekking tot de website, expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot hun prestaties, kwaliteit en verkoopbaarheid of hun geschiktheid voor een bepaald doel of hun niet-schending van derde feestrechten.
U erkent ook dat wij niet garanderen dat u niet wordt gestoord door uw plezier van de website, dat de functies die zijn opgenomen in, of de diensten die worden uitgevoerd of geleverd door de website aan uw vereisten zullen voldoen en / of de beoogde resultaten zullen bereiken, dat de werking van de website ononderbroken of foutloos zijn, dat de website compatibel is of werkt met software van derden, applicaties of services van derden, of die website zal worden gecorrigeerd.
Bovendien erkent en aanvaardt u ook het risico dat het gebruik van de website de bruikbaarheid van software of applicaties van derden kan beïnvloeden en dat het volledige risico met betrekking tot de kwaliteit en prestaties uitsluitend bij u ligt.
Geen mondelinge of schriftelijke informatie of advies dat door ons of door een van onze geautoriseerde vertegenwoordigers kan worden verstrekt, zal onder geen beding worden geïnterpreteerd als een afwijking of afwijking van de bovenstaande afwijzingen.

Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade

Of u nu een consument of een zakelijke gebruiker bent:|

  • We sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele manier, waar het onwettig zou zijn om dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.
  • Verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op aansprakelijkheid die voortvloeit uit de levering of levering van producten of diensten aan u, die in onze Algemene voorwaarden worden uiteengezet.

Als u een zakelijke gebruiker bent:

  • We sluiten alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden die van toepassing zijn op onze Site of enige inhoud daarop uit.
  • Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor verlies of schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van de wettelijke plicht, of anderszins, zelfs als voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:

(i) gebruik van, of onmogelijkheid om onze site te gebruiken; of
(ii) gebruik van of vertrouwen op de inhoud die wordt weergegeven op onze site.

In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor:

(i) verlies van winst, omzet, bedrijf of inkomsten;
(ii) bedrijfsonderbreking;
(iii) verlies van verwachte besparingen;
(iv) verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
(v) enige indirecte of gevolgschade of -schade.

Als u een consument bent:

  • Houd er rekening mee dat we onze site alleen voor binnenlands en privégebruik aanbieden. U stemt ermee in om onze Site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, verlies van zaken, zakelijke onderbreking of verlies van zakelijke kansen.
  • Als een defecte digitale inhoud die we aan u hebben geleverd, schade toebrengt aan een apparaat of digitale inhoud die aan u toebehoort en dit wordt veroorzaakt door het feit dat wij geen redelijke zorg en bekwaamheid hebben gebruikt, zullen wij de schade herstellen of u een vergoeding betalen.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor virussen en u mag er geen toevoegen

We kunnen niet garanderen dat onze website veilig is of vrij van bugs of virussen.
U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform voor toegang tot onze website. U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken.
U mag onze website niet misbruiken door willens en wetens virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat schadelijk of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of een server, computer of database die is verbonden met onze website (inclusief door het gebruik van een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen). Je mag onze website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Bovendien mag u de website niet gebruiken om informatie te oogsten.
Door deze bepaling te schenden, pleegt u een strafbaar feit in de zin van de Maltese wetgeving. We zullen een dergelijke overtreding melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en we zullen samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending zal uw recht om onze Site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

Regels betreffende het linken naar onze website

U kunt naar onze startpagina linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt. U mag geen koppeling maken op een manier die enige vorm van vereniging, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert, waar geen enkele bestaat. U mag op geen enkele website die geen eigendom is van u een link naar onze website tot stand brengen.

Onze website mag niet op een andere website worden gekaderd en u mag ook geen link naar een ander gedeelte van onze website dan de startpagina maken.

We behouden ons het recht voor om de koppelingsbevoegdheid zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.
Als u een link wilt maken naar of gebruik wilt maken van inhoud op onze website anders dan hierboven uiteengezet, neem dan contact op met info@eucare.es.

De wetgeving van welk land is van toepassing op eventuele geschillen?

Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat deze voorwaarden, hun onderwerp en hun vorming worden beheerst door de Maltese wetgeving. U en wij zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van Malta de exclusieve rechtsbevoegdheid hebben om alle geschillen (contractueel of niet-contractueel) die voortvloeien uit deze voorwaarden en / of uw gebruik van de website te schikken en te beslissen.

Als u een zakelijke gebruiker bent, zijn deze voorwaarden, hun onderwerp en hun vorming (en eventuele niet-contractuele geschillen of claims) onderworpen aan de Maltese wetgeving. U en wij zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van Malta de exclusieve rechtsbevoegdheid hebben om alle geschillen (contractueel of niet-contractueel) die voortvloeien uit deze voorwaarden en / of uw gebruik van de website te schikken en te beslissen.